Sommerhuse

Sikker håndtering af spildevand i kystnære og kuperede områder

Især langs de danske kyster og tæt på badestrande og vandløb er tryksat kloakering velegnet. De kystnære områder kan være flade og med høj grundvandsstand, hvilket gør traditionel kloakering med gravitation vanskelig. Sommerhusområder kan også være ganske stejle og kuperede og ligge neden for hovedledningerne, så det er praktisk umuligt at etablere ledningssystemer med fald.

Af hensyn til miljøet og grundvandsinteresser er der stigende kommunale påbud og krav om tilslutning til de etablerede spildevandsledninger. Septiktanke er udbredte i sommerhusområder, men der sker en ganske omfattende udsivning af spildevand til naturen omkring ejendommene, så affaldsstoffer ender i bække og åer og til sidste ude ved badestrandene. Flere end 100.000 danske fritidsejendomme udleder spildevand uden for de kommunale kloakledninger.

Sikker spildevandsafledning – opad

SKT Danmarks kloakeringsløsning kan lede spildevand fra vanskelige områder til de centrale kloakker, og tryksat kloakering kan etableres i et helt sommerhusområde inden for få uger. Det er en sikker og økonomisk løsning til områder, hvor traditionel kloakering med gravitation vil være bekostelig eller umulig på grund af grundvandsstand, terrænets højdeforskelle eller naturinteresser. Tryksat kloakering er pumpebaseret og kan lede spildevand opad mod hældninger, i områder med højtstående grundvand og over lange afstande til hovedledningerne.

Enkelt system

Det tryksatte LPS 2000-kloaksystem er enkelt bygget op, og består af en opsamlingsbrønd og en pumpe (pumpestation) ved den enkelte husstand samt af trykledninger, som transporterer spildevandet til hovedkloak eller rensningsanlæg. Rørdimensionerne i det tryksatte kloaknet begynder ved 32 mm i stikledningerne med gradvis forøgelse. Et tryksat kloaknet består af flere pumpestationer og rørledninger. Det kan uproblematisk udvides efter behov, for eksempel ved nyudstykning af sommerhusområder

Læs også om anvendelsen af LPS 2000-trykafløbssystem til

Åbent land – enkeltstående helårsboliger og ejendomme langt fra kloakledningerne

Kolonihavehuse – små og tætliggende enheder, som kan ligge tæt op ad drikkevandsinteresser

Se også vores øvrige produkter:

LPS2000EX beregnet til 3-4 ejendomme i én pumpestation.

LPS2000EK beregnet til fritidshuse.

LPS2000D og LPS2000Q som er beregnet til flere ejendomme samlet i én pumpestation, samt til større forbrugere som hoteller, restauranter, skoler eller lignende.