Kolonihaver

Sikker håndtering af spildevand i bynære områder tæt på drikkevandsinteresser

Sikker håndtering af spildevand i bynære områder tæt på drikkevandsinteresser Tryksat kloakering er en sikker og effektiv måde at sikre spildevandshåndteringen fra kolonihaver. Traditionelt har kolonihaveområder været fritaget for krav om kloakering, men af miljøhensyn er mange kommuner begyndte at udstede påbud og krav om tilslutning til de kommunale spildevandsledninger. Ældre kolonihaver er typisk sluttet til en sivebrønd eller septiktank, hvis spildevandet da ikke løber direkte ud på jorden. I tætbebyggede og bynære områder indebærer dette en betydelig belastning af drikkevandsboringer og grundvand.

Knap 10.000 kolonihaver i Danmark udleder stadig spildevand uden for de kommunale kloaknet.

Enkelt og økonomisk anlægsarbejde

SKT Danmarks kloakeringsløsning kan etableres i et kolonihaveområde på få uger og med begrænsede anlægsgener i forhold til traditionel kloakering. Tryksat kloakering er pumpebaseret og kan lede spildevand i såvel helt fladt terræn som opad mod hældninger og over lange afstande til hovedledningerne. Et samlet tryksat kloaknet består af flere pumpestationer og rørledninger, som kan udvides efter behov, for eksempel ved nyudstykning af kolonihaveområdet.

Rørdimensionerne i LPS 2000-systemet begynder ved 32 mm i stikledningerne med gradvis forøgelse. Dimensionerne er således betydeligt mindre end konventionelle spildevandsledninger, og det betyder, at anlægs- og etableringsarbejdet kan foregå langt hurtigere, mindre indgribende og med lavere omkostninger end traditionel kloakering.

Særlige pumpestationer til kolonihaver

LPS 2000-trykafløbssystemet består af en opsamlingsbrønd og en pumpe (pumpestation), som sættes ned ved den enkelte kolonihave, samt af trykledninger, som transporterer spildevandet til hovedkloak eller rensningsanlæg. De mindre, såkaldte LPS 2000EK-enheder er særligt udviklet til kolonihaveområder. Pumpestationerne er stort set vedligeholdelsesfri, men ved driftstop kan hele pumpen skiftes på én gang. Den servicerede pumpe kan herefter anvendes som servicepumpe.

Læs eksempelvis vores case fra H/F Brønshøjholm

Læs også om anvendelsen af LPS 2000-trykafløbssystem til

Åbent land – enkeltstående helårsboliger og ejendomme langt fra kloakledningerne

Sommerhuse – fritidsejendomme, som ofte ligger i vanskeligt tilgængeligt og kystnært terræn

Se også vores øvrige produkter:

LPS2000EX beregnet til 3-4 ejendomme i én pumpestation.

LPS2000EK beregnet til fritidshuse.

LPS2000D og LPS2000Q som er beregnet til flere ejendomme samlet i én pumpestation, samt til større forbrugere som hoteller, restauranter, skoler eller lignende.