Anvendelsen af tryksat kloakering

LPS 2000-systemet gør det muligt at anlægge fuldt funktionelle kloakeringsledninger i vanskeligt tilgængelige områder.

Tryksat kloakering er en god og økonomisk løsning for kommunale forsyningsselskaber. SKT Danmarks kloakeringsløsning kan lede spildevand fra vanskelige områder til de centrale kloakker, og tryksat kloakering kan etableres i eksempelvis et helt sommerhusområde inden for få uger.

Flere end 200.000 helårsejendomme og 100.000 fritidsejendomme samt knap 10.000 kolonihaver i Danmark udleder spildevand uden for kloaknettet. Over hele landet fører skarpere miljøkrav imidlertid til påbud over for grundejerne og krav om tilslutning til de kommunale spildevandsledninger.

I et traditionelt gravitationssystem skal kloakledningerne ligge med fald hele vejen til rensningsanlægget eller større pumpestationer. Dette medfører typisk store og bekostelige anlægsarbejder, hvis etableringen overhovedet er muligt. I områder med et højt grundvandsniveau og store højdeforskelle i terrænet kan det være vanskeligt eller umuligt at anlægge et gravitationssystem.

Lave anlægs- og driftsomkostninger

LPS 2000 er et tryksat kloakeringssystem med en særligt udviklet, skærende pumpe placeret ved de enkelte ejendomme – eller som central enhed for flere ejendomme. Pumpen findeler spildevandet og pumper det videre i fleksible PE-rør af mindre dimensioner. Da LPS 2000-systemet er pumpebaseret, er det ikke nødvendigt med gravitation, og trykledningerne kan lægges i render, som følger topografien opad.

Det betyder, at både anlægs- og driftsomkostningerne ved LPS-systemet er lavere end ved traditionelle kloakeringssystemer.

I USA og Sverige har trykafløbssystemer har været i brug i adskillige årtier, og i Danmark er der de seneste godt 15 år installeret over 20.000 pumper – hovedsagelig i forbindelse med kloakering af det åbne land. Driftserfaringerne er således veldokumenterede og gennemprøvede.

Løbende investeringer

Vil man i fremtiden tilslutte flere ejendomme, kan der blot monteres en ny pumpeenhed og en stikledning fra ejendommen til hovedledningen. Investeringerne kan derfor foretages løbende, og systemet kan udbygges efter behov.

Hent datablad til LPS2000-systemet spildevandshåndtering her

Læs om anvendelsen af LPS 2000-trykafløbssystem ved

Åbent land – enkeltstående helårsboliger og ejendomme langt fra kloakledningerne

Sommerhuse – fritidsejendomme, som ofte ligger i vanskeligt tilgængeligt og kystnært terræn

Kolonihavehuse – små og tætliggende enheder, som kan ligge tæt op ad drikkevandsinteresser

Se også vores øvrige produkter:

LPS2000EX beregnet til 3-4 ejendomme i én pumpestation.

LPS2000EK beregnet til fritidshuse.

LPS2000D og LPS2000Q som er beregnet til flere ejendomme samlet i én pumpestation, samt til større forbrugere som hoteller, restauranter, skoler eller lignende.