Åbent land

Sikker håndtering af spildevand fra enkeltstående ejendomme langt fra kloakledningerne

 

Tryksat kloakering i det åbne land har været brugt i Danmark de seneste cirka 15 år. Flere end 20.000 LPS-pumpestationer er installeret rundt omkring i landet, og i USA og Sverige har trykafløbssystemer været i brug i adskillige årtier. Driftserfaringerne både herhjemme og i udlandet er således veldokumenterede.

Flere end 200.000 danske helårsejendomme i det åbne land udleder spildevand uden for det kommunale kloaknet, men skærpede miljøkrav fører i stigende grad til påbud og krav om tilslutning til de kommunale spildevandsledninger. I et traditionelt gravitationssystem skal kloakledningerne ligge med fald hele vejen til rensningsanlægget eller større pumpestationer. Dette medfører typisk store og bekostelige anlægsarbejder, hvis etableringen overhovedet er muligt for de kommunale forsyningsselskaber.

Økonomisk løsning

SKT Danmarks kloakeringsløsning er en god og økonomisk løsning i det åbne land, hvor etablering af traditionel gravitationskloakering vil være bekostelig på grund af afstande og terræn – eller slet og ret umulig på grund af grundvandsstand eller højdeforskelle.

Det tryksatte LPS 2000-kloaksystem er enkelt bygget op og kræver ikke løbende vedligehold efter etablering. Trykafløbssystemet består af en opsamlingsbrønd og en pumpe (pumpestation) ved den enkelte husstand samt af trykledninger, som transporterer spildevandet til hovedkloak eller rensningsanlæg. Pumperne arbejder fuldautomatisk og uafhængigt af hinanden og fører spildevandet helt hen til en gravitationsledning eller rensningsanlægget – også over lange afstande i det åbne land.

Rørdimensionerne i vores tryksatte kloaknet begynder ved 32 mm i stikledningerne og forøges gradvist, og dimensionerne er således væsentligt mindre end i traditionelle gravitationssystemer.

Et tryksat kloaknet består af flere pumpestationer og rørledninger og kan udbygges ved behov.

Læs eksempelvis vores case om Boderne på Bornholm

Læs også om anvendelsen af LPS 2000-trykafløbssystem til

Sommerhuse – fritidsejendomme, som ofte ligger i vanskeligt tilgængeligt og kystnært terræn

Kolonihavehuse – små og tætliggende enheder, som kan ligge tæt op ad drikkevandsinteresser

Se også vores øvrige produkter:

LPS2000EX beregnet til 3-4 ejendomme i én pumpestation.

LPS2000EK beregnet til fritidshuse.

LPS2000D og LPS2000Q som er beregnet til flere ejendomme samlet i én pumpestation, samt til større forbrugere som hoteller, restauranter, skoler eller lignende.